CYLINDER EMERY WHEEL

Address: (huguan Zhongdui, State Lane 312), Hushuguan Developing Zone, Huqiu, Suzhou, Jiangsu, China

Products/Services We Offer:STRAIGHT WHEEL,CUP SHELL,STRAIGHT CUP WHEEL,CYLINDER EMERY WHEEL,DISC WHEEL,FLUTE GRINDING WHEEL

Suzhou Resin Grinding Wheel Factory Co., Ltd.


Address: Baxian Industrial Zone, Beiqijia Town, Changping, Beijing, China

Products/Services We Offer:DIRECTED EDGE DIAMOND GRINDING WHEEL,ENDOPORE SLOT GRINDING WHEEL,WATER TROUGH WHEEL,DIAMOND DEFLASHER,POLISHING MACHINE,MILLING CUTTER,RESIN GRINDING WHEEL,OBLIQUE EDGE DIAMOND GRINDING WHEEL,DIAMOND GRINDING WHEEL FOR SPECIAL TYPE MACHINE,CYLINDER EMERY WHEEL

Beijing Hongfei Diamond Tools Co., Ltd.


Address: No. 16, Guangming West Rd., Nanpi, Cangzhou, Hebei, China

Products/Services We Offer:PS(BD) WHEEL,FELT SAND WHEEL,POLYURETHANE POLISHING SHEET,ZINC ALLOY FINISH GRINDING SHEET,POLISHING POWDER,DRILL BITS,UV GLUE,DIAMOND WHEEL,RESIN WHEEL,CYLINDER EMERY WHEEL

Cangzhou Nanguang Grind Utensil Co., Ltd.