MODIFIED POLYCARBONATE

Address: No. 6, Beiqipai, Caohe Industrial Area, Shawan Town, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China

Products/Services We Offer:MODIFIED POLYCARBONATE,PC TUBING,PC SPECIAL-SHAPED MATERIAL,PC SHEET MATERIAL,TRANSPARENT POLYCARBONATE,POLYCARBONATE

Guangzhou Yangda Engineering Plastic Factory


Address: 901c, Building 1, Zhangjiang Jidiangang, 3000, Longdong Dadao, Pudongxinqu, Shanghai, China

Products/Services We Offer:THERMOPLASTIC POLYESTER ELASTOMER,THERMOPLASTIC PERBUNAN,MODIFIED POLYCARBONATE,POLYFORMALDEHYDE

Shanghai Gongcheng Polymer Co., Ltd.


Address: Youxian Town, Economic Experimental Area, Youxian, Mianyang, Sichuan, China

Products/Services We Offer:LIQUID CRYSTAL POLYMER(LCP),MODIFIED POLYPHENYLETHER(MPPO)ENGINEERING PLASTIC,PA MODIFIED ENGINEERING PLASTIC,MODIFIED POLYCARBONATE,PPS ENGINEERING PLASTIC,MODIFIED PBT ENGINEERING PLASTIC

Mianyang Shixing High Molecular Material Technology Co., Lt