T|C INTERLEAVING FACING MATERIAL

Address: 11-5a-12a, Erqi, Jinhui Garden, Nanyang Road, Shishi, Quanzhou, Fujian, China

Products/Services We Offer:T|C INTERLEAVING FACING MATERIAL,COATING INTERLEAVING FACING MATERIAL,PURE COTTON FABRICS

Shishi Jinli Textile Trading Co., Ltd.